Copper & Copper Alloy
0975 441 115
[email protected]
  • tqm
  • iso
  • Tiếng Việt
  • English
Copper & Copper Alloy

Tiếp điểm điện 04

Thông tin

  • Đồng vàng: C2801; C2680; C2600

yêu cầu kỹ thuật

  • Khổ rộng/ dầy lớn nhất
  • Khổ rộng max. 330mm
  • Độ dầy 0,2mm – 10mm

SẢN PHẨM liên quan

Tiếp điểm điện 04

Dây chuyền tự động hoá cao cho năng xuất 6.000 Tấn/1 năm s

Tiếp điểm điện 03

Dây chuyền tự động hoá cao cho năng xuất 6.000 Tấn/1 năm s

Tiếp điểm điện 02

Dây chuyền tự động hoá cao cho năng xuất 6.000 Tấn/1 năm s

Tiếp điểm điện 01

Dây chuyền tự động hoá cao cho năng xuất 6.000 Tấn/1 năm s